pożar obiektu budowlanego

Kwalifikacje przeciwpożarowe obiektów budowlanych w Polsce

W prawie wyróżnia się grupy budynków o różnym stopniu zagrożenia przeciwpożarowego. Wpływ na kwalifikację przeciwpożarową, a tym samym na odpowiednie systemy przeciwpożarowe jakie należy wyposażyć obiekt budowlany, mają wysokość budynku, jego przeznaczenie, przystosowanie do przebywania w nich odpowiedniej ilości osób, gęstość obciążenia ogniowego.

Systemy przeciwpożarowe i kwalifikacje obiektów mieszkalnych

Należy na wstępie zaznaczyć, że zależnie od przeznaczenia obiektu pod mieszkalnictwo, lub inne przeznaczenie jego kwalifikacja pożarnicza będzie inaczej liczona. Dla obiektów mieszkalnych (oraz budynków użyteczności publicznej, w tym szkołach, biurach, szpitalach etc) wysokość ocenia się w 4 grupach obiektów ZL IV (4) (zagrożenia ludzi):

  1. ZL IV N – budynki mieszkalne niskie o wysokości do 4 kondygnacji (nadziemnych)
  2. ZL IV SW – budynki mieszkalne średniowysokie od 4 do 9 kondygnacji
  3. ZL IV W – budynki mieszkalne wysokie od 9 do 18 kondygnacji
  4. ZL IV WW – budynki mieszkalne wysokościowe, których wysokość przekracza 55 metrów.
hotel

Obiekt wysokościowy jak hotel wymaga odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych

Kwalifikacje obiektów niemieszkalnych

Budynki nie przeznaczone do mieszkania czy też stałego przebywania ludzi, obiektów użyteczności publicznej kwalifikują się do grupy obiektów inwentarskich, oraz produkcyjno-magazynowych.

Kwalifikacja ppoż obiektów niemieszkalnych, w których przebywają ludzie

Obiekty użyteczności publicznej podlegają dodatkowym kwalifikacjom, można wyróżnić w nich obiekty w których przebywają osoby o ograniczeniach ruchowych, osoby niesamodzielne, obiekty w których przebywają duże grupy ludzi. Skategoryzowanie obiektu pod odpowiednią grupę ZL będzie mieć kluczowe znaczenie dla prowadzenia działań ewakuacyjnych danego obiektu i obowiązujących przy tym procedur.

W podgrupach obiektów ZL występuje 5 typów obiektów:

  1. ZL I – obiekty użyteczności publicznej zaprojektowane tak, że zawierają się w nich pomieszczenia w których przebywać może jednocześnie więcej niż 50 osób. Są to między innymi hale sportowe, hale widowiskowe, grupy ludzi przebywające w obiekcie nie są stałymi użytkownikami obiektu.
  2. ZL II – obiekty w których przebywają osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się, szpitale, szkoły, żłobki, domy opieki
  3. ZL III – obiekty użyteczności publicznej nie będące obiektami z grupy ZL I i ZL II
  4. ZL IV – obiekty mieszkalne
  5. ZL V – obiekty zamieszkania zbiorowego niebędące zakwalifikowane do grupy ZL I i ZL II to między innymi obiekty noclegowe.

Więcej o przepisach przeciwpożarowych i stosowanych systemach przeciwpożarowych znajdziesz na stronie: Sklep-PPOŻ.pl